Ochrana osobných údajov

K spracúvaniu Vašich osobných údajov pristupujeme len zákonným spôsobom, profesionálne a citlivo.

Vaše osobné údaje sú uložené v zabezpečenom informačnom systéme.

Všetky osoby, ktoré prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi zo strany prevádzkovateľa, sú náležite poučené o zákonnom zaobchádzaní s nimi a sú zaviazaní mlčanlivosťou.

Získavame od Vás iba tie údaje, ktoré sú potrebné na splnenie účelu, na základe ktorého ste nás kontaktovali.

Môžete nás kedykoľvek požiadať o zmazanie histórie našej e-mailovej komunikácie, a to e-mailom, písomne alebo osobne.

 

I.

Prevádzkovateľ internetovej stránky www.revol.love

EVOL SK, s.r.o.

sído: Račianska 88/B

IČO: 51 110 253

DIČ: 2120686370

prevádzkovateľ získava osobné údaje prostredníctvom internetovej stránky www.revol.love

 

II.

Účel spracúvania osobných údajov.

Účelom spracúvania osobných údajov je komunikácia a identifikácia zákazníkov.

 

III.

Zoznam spracúvaných osobných údajov.

Prevádzkovateľ spracúva Vaše kontaktné údaje (krstné meno, e-mailová adresa) na účely komunikácie.

 

IV.

Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov.

Prevádzkovateľ získava len tie osobné údaje zákazníkov, ktoré sú potrebné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník záujmom o službu alebo tovar očakáva.

Prevádzkovateľ získava osobné údaje od zákazníkov v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a zákazníkom.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu vyplývajúceho zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

 

V.

Zverejnenie údajov.

Prevádzkovateľ získané osobné údaje zákazníkov - fyzických osôb nezverejňuje.

 

VI.

Podmienky spracúvania.

Prevádzkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR a predpismi EÚ.

Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby.

   

VII.

Práva a povinnosti dotknutej osoby.

Zákazník prevádzkovateľa ako dotknutá osoba je povinný uviesť úplné a pravdivé údaje.

 

VIII.

Poučenie o právach dotknutej osoby.

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať výpis svojich osobných údajov alebo ich úplne vymazanie.